Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób tworzących lokalne (gminne lub wojewódzkie) strategie rozwiązywania problemów uzależnień poprzez przeprowadzenie dla tych osób programu szkoleniowego. Program szkoleniowy obejmuje 24 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych. Program uwzględnia elementy Europejskiego Programu Kształcenia Specjalistów ds. Profilaktyki, przeznaczonego dla specjalistów, decydentów i liderów środowisk opiniotwórczych. Każda grupa szkoleniowa będzie prowadzona przez dwuosobowy zespół certyfikowanych trenerów programu.

Uczestnicy projektu

Do udziału w programie szkoleniowym Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd zapraszamy osoby uczestniczące bądź przygotowujące się do uczestnictwa w tworzeniu lokalnych (gminnych lub wojewódzkich) strategii rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Zapraszamy zarówno pracowników instytucji samorządowych, jak i inne osoby rekomendowane przez jednostkę samorządu terytorialnego (przykładowo: radni, członkowie komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, przedstawiciele organizacji pozarządowych).

Szczegółowe warunki uczestnictwa w szkoleniu.

Miejsce i terminy przeprowadzenia szkoleń.

W 2020 r. planujemy realizację programu w piętnastoosobowych grupach, które spotkają się w przestrzeni wirtualnej (on-line), w następujących terminach:

  1. Grupa A: 24.08 – 06.09.2020 – zapisy do grupy zakończone
  2. Grupa B: 24.08 – 06.09.2020 – zapisy do grupy zakończone
  3. Grupa E: 02.09 – 16.09.2020 – zapisy do grupy zakończone
  4. Grupa F: 21.09 – 04.10.2020 – zapisy do grupy zakończone
  5. Grupa C: 21.09 – 04.10.2020 – zapisy do grupy zakończone

Zapisy na szkolenia

Informacje o projekcie

Dostęp do kursu

Kurs online jest dostępny pod adresem:

www.skutecznysamorzad.org.pl

Koordynator projektu

Dodatkowych informacji nt. programu i rekrutacji udziela p. Sławomir Pietrzak telefonicznie pod numerem 690 366 244 lub przez e-mail: s.pietrzak(at)pozytywnaprofilaktyka.org 

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Adaptacja szkolenia do wersji e-learning jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19