Polityka prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Z administratorem można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej lub elektronicznie na adres: iodo@pozytywnaprofilaktyka.org

Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia i realizacji umowy/przyjęcia zlecenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji zadań publicznych, których Fundacja jest wykonawcą oraz w celach archiwalnych w celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy/przyjęcia zlecenia będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od końca roku, w którym umowa wygasła/zrealizowano zlecenie, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne oraz podmioty zlecające Fundacji realizację zadań.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy lub realizacji działań, których jesteś beneficjentem.

Ponadto, w przypadku uznania naruszenia ochrony Twoich danych osobowych masz prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skip to content