Statut

Statut Fundacji Pozytywnej Profilaktyki

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Pozytywnej Profilaktyki, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Damiana Wojciecha Czajkowskiego, Magdalenę Kingę Jakubowską, Izabelę Magdalenę Osmańską, Sławomira Piotra Pietrzaka i Małgorzatę Barbarę Zalewską; zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Macieja Iłowskiego w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Grunwaldzkiej 13, w dniu 29 stycznia 2016r., (Repertorium A nr 614/2016)

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju.
 3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 4

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
 2. Fundacja może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest:

 1. przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom patologii społecznej, w tym między innymi narkomanii, alkoholizmowi, przemocy;
 2. przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego lub marginalizacji społecznej osób bądź grup społecznych, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, dyskryminowaniu osób niepełnosprawnych oraz nierówności praw kobiet i mężczyzn;
 3. promocja i wspomaganie edukacji oraz wspieranie równości szans edukacyjnych;
 4. ochrona i promocja zdrowia fizycznego i psychicznego oraz propagowanie zdrowego stylu życia;
 5. wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami psychicznymi.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, w szczególności poprzez:

 1. działalność psychologiczną i edukacyjną w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego;
 2. działalność psychoterapeutyczną i profilaktyczną w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
 3. działalność wydawniczą, w tym wydawanie książek, czasopism i wydawnictw nieperiodycznych a także działalność wydawniczą w Internecie oraz produkcję filmów i nagrań wideo;
 4. działalność w zakresie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych;
 5. działalność badawczo-rozwojową, w tym zwłaszcza prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki oraz profilaktyki zachowań ryzykownych;
 6. badania rynku, opinii publicznej i inne badania społeczne, w tym także badania ewaluacyjne i epidemiologiczne;
 7. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia w tym poprzez organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów, także przy zastosowaniu metody e-learningowej;
 8. propagowanie zdrowego stylu życia;
 9. działalność w zakresie opieki wychowawczej i pomocy społecznej;
 10. prowadzenie ośrodków i poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 11. prowadzenie ośrodków edukacyjnych i szkoleniowych zgodnie z przepisami prawa oświatowego;
 12. organizowanie i współorganizowanie wyjazdów wakacyjnych i innych dla młodzieży zagrożonej marginalizacją bądź wykluczeniem;
 13. współpracę z organami administracji rządowej;
 14. współpracę z organami władzy samorządowej;
 15. współpracę z organizacjami gospodarczymi;
 16. współpracę z podmiotami leczniczymi;
 17. współpracę z jednostkami służb penitencjarnych;
 18. prowadzenie działalności informacyjnej o wszelkich formach działań własnych Fundacji bądź innych podmiotów nakierowanych na osiągnięcie celów Fundacji w tym poprzez tworzenie i udostępnianie stron internetowych i serwisów internetowych, baz danych, upowszechnianie wyników badań naukowych, analiz i innych oraz prowadzenie bądź współprowadzenie społecznych kampanii informacyjnych i propagandowych oraz organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów i wizyt studyjnych;
 19. udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i działaniom na rzecz celów statutowych Fundacji, wymienionych powyżej.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  1. dotacji i subwencji od osób prawnych,
  2. dotacji i subwencji od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
  3. prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  4. zbiórek publicznych,
  5. majątku fundacji,
  6. odsetek i lokat bankowych.
 2. Fundacja nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem organizacji zobowiązań członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich to jest takich, z którymi członkowie jej organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  2. przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Nadwyżka przychodów nad kosztami może być przeznaczona jedynie na cele statutowe Fundacji.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji

§ 10

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z maksymalnie 10 członków i jest powoływana na czas nieoznaczony.
 3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powołuje swą uchwałą Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
 6. Członkowie Rady:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  1. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. odwołania, o którym mowa w punkcie 5. niniejszego paragrafu,
  4. śmierci członka,
  5. wyboru członka Rady do Zarządu.
 8. Po zakończeniu pełnienia funkcji w Zarządzie, jego członkowie mogą zostać wybrani do Rady Fundacji zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.
 9. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością.

§ 11

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
 4. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 12

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
 4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady.
 6. Posiedzenia Rady  mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przy zapewnieniu udziału w tej formie komunikacji wszystkim członkom Rady w tym samym czasie. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uznaje się miejsce pobytu Przewodniczącego Rady.
 7. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, chyba, że dalsze postanowienia stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 8. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
 9. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.
 10. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą z głosem doradczym członkowie Zarządu Fundacji.
 11. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne zaproszone przez nią osoby.

Zarząd Fundacji

§ 13

 1. Zarząd składa się z 2 do 3 osób, w tym: Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych przez Radę na czteroletnią kadencję.
 2. Funkcję w Zarządzie można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.
 4. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka Zarządu,
  4. odwołania przez Radę Fundacji.
 6. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 7. Członkowie zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy. Umowę o pracę z członkami zarządu podpisuje w imieniu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.
 8. Wynagrodzenia członków zarządu określa uchwała Rady Fundacji.

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  3. realizacja celów statutowych,
  4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  6. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  7. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  8. powoływanie oddziałów, filii i przedstawicielstw Fundacji,
  9. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji,
  10. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 15

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przy zapewnieniu udziału w tej formie komunikacji wszystkim członkom zarządu w tym samym czasie. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uznaje się miejsce pobytu Prezesa Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 16

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych przekraczających wartość 25000,- złotych (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy złotych), uprawniony jest wyłącznie Prezes Zarządu.
 3. Funkcje kierownika zakładu pracy (pracodawcy), w rozumieniu prawa pracy, w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes Zarządu.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 18

Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Fundacja może przystępować do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, których cele działania są zbliżone do celów statutowych Fundacji.

§ 20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o fundacjach.

.

Skip to content