Samorząd, NGO, szkoła – współpraca dla jakości 2.0

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowała w roku 2020 pięć Regionalnych Konferencjach na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi pn.

Cel konferencji

Celem projektu było podniesienie kompetencji osób realizujących zadania związane z problematyką uzależnień behawioralnych, w tym przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli placówek oświatowych, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie lokalnej konferencji prezentującej aktualny stan wiedzy na temat problematyki uzależnień oraz podjęcie próby zbudowania lokalnej platformy współpracy dla osób zainteresowanych rozwiązywaniem problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi.

W ramach konferencji planowaliśmy przeprowadzenie dyskusji z uczestnikami dotyczącej problemów i zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi występującymi w regionie (województwie). W dyskusji chcieliśmy podjąć także tematy związane z lokalnymi potrzebami i kierunkami działań dla regionu. Wstępem do tej dyskusji były wystąpienia dotyczące tworzenia lokalnej platformy współpracy i budowania strategii rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień behawioralnych oraz prezentacja lokalnego eksperta dotycząca zasobów instytucjonalnych i osobowych. Pomocna przy dyskusji była również prezentacja dotycząca lokalnej diagnozy problemów oraz obecność w panelu dyskusyjnym zaproszonych wykładowców.

Uczestnicy konferencji

W konferencjach wzięły udział osoby zainteresowane tematyką uzależnień behawioralnych, w szczególności przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, placówek leczniczych, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych.

W każdej z konferencji wzięło udział średnio 30 osób.

Terminy i miejsca konferencji

Przygotowanych zostało 5 wojewódzkich konferencji, które odbyły się w następujących terminach i miejscach:

Województwo Dolnośląskie – 5 sierpnia 2020 r.

Województwo Opolskie – 3 września 2020 r.

Województwo Małopolskie – 16 listopada 2020 r.

Województwo Wielkopolskie – 26 listopada 2020 r.

Województwo Kujawsko-Pomorskie – 10 grudnia 2020 r.

Wykładowcy

Program konferencji

.

Nagrania konferencji

Prezentacje

Zadanie publiczne było dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Zadanie publiczne było dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Przeprowadzenie konferencji on-line było możliwe dzięki finansowaniu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19

Skip to content