Przeciw Uzależnieniom – Skuteczny Samorząd. 2021

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki na zlecenie Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowała w 2021 roku 4 edycje szkolenia przygotowującego przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do uczestnictwa w tworzeniu gminnych (wojewódzkich) programów przeciwdziałania narkomanii.

Cel projektu

Celem projektu było podniesienie kompetencji osób tworzących lokalne (gminne lub wojewódzkie) strategie rozwiązywania problemów uzależnień poprzez przeprowadzenie dla tych osób programu szkoleniowego. Program szkoleniowy obejmował 24 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych. Program uwzględniał również elementy Europejskiego Programu Kształcenia Specjalistów ds. Profilaktyki, przeznaczonego dla specjalistów, decydentów i liderów środowisk opiniotwórczych. Każda grupa szkoleniowa była prowadzona przez dwuosobowy zespół certyfikowanych trenerów programu.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami programu szkoleniowego Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd były osoby uczestniczące bądź przygotowujące się do uczestnictwa w tworzeniu lokalnych (gminnych lub wojewódzkich) strategii rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy zarówno pracowników instytucji samorządowych, jak i inne osoby rekomendowane przez jednostkę samorządu terytorialnego (przykładowo: radnych, członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, przedstawicieli organizacji pozarządowych).

Miejsce i terminy przeprowadzenia szkoleń.

Spotkania grup szkoleniowych zrealizowane zostały w następujących terminach:

  1. Grupa C28.09 – 01.10.2021
  2. Grupa D28.09 – 01.10.2021
  3. Grupa A: 04.10 – 07.10.2021
  4. Grupa B: 26.10 – 29.10.2021

Szkolenia dla Grup C, D i A odbyły się w Centrum Animacji Misyjnej, ul. Leśna 15/17, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

Szkolenie dla Grupy B odbyło się w Hotelu Ibis Warszawa Centrum, Aleja Solidarności 165, 00-876 Warszawa.

Informacje o projekcie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Skip to content