DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki na zlecenie Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii będzie realizować w 2021 roku 4 edycje szkolenia przygotowującego przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do uczestnictwa w tworzeniu gminnych (wojewódzkich) programów przeciwdziałania narkomanii.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób tworzących lokalne (gminne lub wojewódzkie) strategie rozwiązywania problemów uzależnień poprzez przeprowadzenie dla tych osób programu szkoleniowego. Program szkoleniowy będzie obejmował 24 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych. Program uwzględni również elementy Europejskiego Programu Kształcenia Specjalistów ds. Profilaktyki, przeznaczonego dla specjalistów, decydentów i liderów środowisk opiniotwórczych. Każda grupa szkoleniowa będzie prowadzona przez dwuosobowy zespół certyfikowanych trenerów programu.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami programu szkoleniowego Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd mogą być osoby uczestniczące bądź przygotowujące się do uczestnictwa w tworzeniu lokalnych (gminnych lub wojewódzkich) strategii rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno pracowników instytucji samorządowych, jak i inne osoby rekomendowane przez jednostkę samorządu terytorialnego (przykładowo: radnych, członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, przedstawicieli organizacji pozarządowych).

Miejsce i terminy przeprowadzenia szkoleń.

Spotkania grup szkoleniowych zaplanowane zostały w następujących terminach:

  1. Grupa C28.09 – 01.10.2021
  2. Grupa D28.09 – 01.10.2021
  3. Grupa A: 04.10 – 07.10.2021
  4. Grupa B: 26.10 – 29.10.2021

Szkolenia dla Grup C, D i A odbędą się w Centrum Animacji Misyjnej, ul. Leśna 15/17, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

Szkolenie dla Grupy B, odbędzie się w Hotelu Ibis Warszawa Centrum, Aleja Solidarności 165, 00-876 Warszawa.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną zastrzegamy sobie prawo zmiany terminów szkoleń i/lub zmianę formy szkolenia (ze stacjonarnej na on-line).

Koszt przeprowadzenia szkolenia jest pokrywany przez organizatora. Organizator zapewnia również noclegi oraz całodzienne wyżywienie w trakcie trwania szkolenia. Uczestnicy otrzymają również komplet materiałów szkoleniowych.

Organizator nie zapewnia dojazdu uczestników na szkolenie.

Informacje o projekcie

Szczegółowe warunki uczestnictwa w szkoleniu.

Zapisy na szkolenie

Dodatkowych informacji nt. programu i rekrutacji udziela p. Sławomir Pietrzak: telefonicznie pod numerem 690 366 244 lub przez e-mail: s.pietrzak@pozytywnaprofilaktyka.org

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.