Bądź Unplugged – 2019

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki realizowała na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku szkolenia przygotowujące realizatorów programu „Unplugged”.

Uczestnicy szkoleń mieli możliwość zdobycia certyfikatu realizatora programu „Unplugged”. Szkolenie trwało dwa dni (18 godzin). Zakres tematyczny szkolenia obejmował informacje o podstawach teoretycznych programu oraz informacje o jego strukturze i sposobie realizacji.

Szkolenia były organizowane od kwietnia do listopada 2019 roku. Zrealizowano 6 szkoleń w następujących terminach i miejscach:

  • 26-27 kwietnia 2019 r., Wrocław
  • 10-11 maja 2019 r., Poznań
  • 17-18 maja 2019 r., Bydgoszcz
  • 20-21 września 2019 r., Poznań
  • 4-5 października 2019 r., Wrocław
  • 18-19 października 2019 r., Wrocław

W szkoleniu mogły uczestniczyć osoby spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Praca z młodzieżą w placówce oświatowej (nauczyciel, psycholog, pedagog, lub inny specjalista pracujący z młodzieżą w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej i in.)
  2. Praca (realizacja zadań) w organizacji pozarządowej zajmującej się realizacją zadań z zakresu profilaktyki narkomanii, prowadzącej swoją działalność na terenie lub we współpracy z placówkami oświatowymi.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż zakładana (20 osób w każdym terminie szkolenia) o przyjęciu decydowała kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa uczestnictwa w szkoleniu dla osób zatrudnionych w systemie oświaty. Pozostałe osoby zostały umieszczone na liście rezerwowej.

Organizator w trakcie szkolenia zapewniał przerwy kawowe oraz lunch (obiad) w każdym dniu szkolenia.

Uczestnicy szkolenia ponosili zryczałtowaną opłatę za materiały szkoleniowe (podręczniki, zeszyty ćwiczeń i in.) w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych), płatną przed rozpoczęciem szkolenia.

Materiały związane z realizowanym projektem:

Więcej informacji na temat programu Unplugged można znaleźć na stronie:

http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41

Zadanie publiczne było realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Skip to content