Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Fundacją Pozytywnej Profilaktyki zapraszają do uczestnictwa w Regionalnych Konferencjach na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi pn.

Cel konferencji

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób realizujących zadania związane z problematyką uzależnień behawioralnych, w tym przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli placówek oświatowych, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie lokalnej konferencji prezentującej aktualny stan wiedzy na temat problematyki uzależnień oraz podjęcie próby zbudowania lokalnej platformy współpracy dla osób zainteresowanych rozwiązywaniem problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi.

W ramach konferencji planujemy dyskusję z uczestnikami dotyczącą problemów i zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi występującymi w regionie (województwie). Planujemy również dyskusję na tematy związane z lokalnymi potrzebami i kierunkami działań dla regionu. Wstępem do tej dyskusji będą wystąpienia dotyczące tworzenia lokalnej platformy współpracy i budowania strategii rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień behawioralnych oraz prezentacja lokalnego eksperta dotycząca zasobów instytucjonalnych i osobowych. Pomocna przy dyskusji będzie również prezentacja dotycząca lokalnej diagnozy problemów oraz obecność w dyskusji zaproszonych wykładowców.

Uczestnicy konferencji

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby zainteresowane tematyką uzależnień behawioralnych, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, placówek leczniczych, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych.

W każdej z konferencji będzie mogło wziąć udział maksymalnie 50 osób.

Terminy i miejsca konferencji

Przygotowanych zostało 5 wojewódzkich konferencji, które odbędą się w następujących terminach i miejscach:

Województwo Dolnośląskie – 5 sierpnia 2020 r. Konferencja on-line.

Województwo Opolskie – 3 września 2020 r. Konferencja on-line.

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Województwo Wielkopolskie

Województwo Małopolskie

Wykładowcy

Harmonogram konferencji

.

Zapisy na konferencje.

Zadanie publiczne jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Przeprowadzenie konferencji on-line jest możliwe dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19