Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Fundacją Pozytywnej Profilaktyki zapraszają nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych do wzięcia udziału w szkoleniu przygotowującym realizatorów programu „Unplugged”.

Program Profilaktyczny „Unplugged” jest programem adresowanym do uczniów w wieku 12-14 lat i ich rodziców. Jest to program rekomendowany w ramach ogólnopolskiego systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Więcej informacji o programie „Unplugged” znajduje się na stronie internetowej:

http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41

Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość zdobycia certyfikatu realizatora programu „Unplugged”. Szkolenie trwa dwa dni (18 godzin). Zakres tematyczny szkolenia obejmie informacje o podstawach teoretycznych programu oraz informacje o jego strukturze i sposobie realizacji.

Szkolenia będą organizowane od kwietnia do listopada 2020 roku. Planowana jest realizacja 8 grup szkoleniowych liczących po 20 osób.

Planowane terminy szkoleń

Do uczestnictwa w szkoleniu zakwalifikować się będą mogły osoby spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Praca z młodzieżą w placówce oświatowej (nauczyciel, psycholog, pedagog, lub inny specjalista pracujący z młodzieżą w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej i in.)
  2. Praca (realizacja zadań) w organizacji pozarządowej zajmującej się realizacją zadań z zakresu profilaktyki narkomanii, prowadzącej swoją działalność na terenie lub we współpracy z placówkami oświatowymi.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż zakładana (20 osób w każdym terminie szkolenia) o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa uczestnictwa w szkoleniu dla osób zatrudnionych w systemie oświaty. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Organizator w trakcie szkolenia zapewnia przerwy kawowe oraz lunch (obiad) w każdym dniu szkolenia.

Uczestnicy szkolenia ponoszą zryczałtowaną opłatę za materiały szkoleniowe (podręczniki, zeszyty ćwiczeń i in.) w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych), płatną przed rozpoczęciem szkolenia.

Organizator nie zapewnia noclegu w trakcie szkolenia.

Szkolenia będą prowadzone przez certyfikowanych trenerów programu Unplugged.

Zapisy na szkolenie

Kontakt do koordynatora szkoleń:

  • Joanna Grochowska
  • tel. 665 295 297
  • e-mail: j.grochowska@pozytywnaprofilaktyka.org

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.