Wykładowcy

Jan Latkowski

Prawnik (Uniwersytet Warszawski, 1980) specjalizujący się w zakresie ekonomii społecznej (studia podyplomowe Uniwersytet Warszawski 2012-2013), w tym w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, projektami społecznymi i badawczymi. Od roku 1994 członek Zarządu Fundacji Praesterno, organizacji pozarządowej realizującej we współpracy ze szkołami w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku,  Krakowie, Lublinie, Łodzi, Puławach i Wrocławiu programy z zakresu profilaktyki uzależnień współfinansowane ze środków własnych Fundacji oraz przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i samorządy terytorialne. W latach 2004–2016 członek władz  Federacji Inicjatyw Oświatowych – związku stowarzyszeń i fundacji którego  celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej i przemian w oświacie. Od roku 2017 członek Rady Fundacji Innowacji Edukacyjnych  „Mała szkoła”.

.

Sławomir Pietrzak

Psycholog. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ukończył organizowaną przez EMCDDA i ISCTE-IUL „European Drugs Summer School” oraz „Executive Training on Drug Policy” organizowany przez Grupę Pompidou. Jest prezesem Fundacji Pozytywnej Profilaktyki oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Profilaktyką (EUSPR). Współpracuje z redakcją kwartalnika „Serwis Informacyjny Uzależnienia”. Ukończył szkolenie „Przygotowanie do zawodu profilaktyka uzależnień” organizowane przez Fundację Praesterno. W roli eksperta uczestniczył w projekcie „Wsparcie gruzińskiej profilaktyki uzależnień na poziomie lokalnym”, realizowanym przez Fundację Praesterno. Jest współautorem podręcznika „Budowanie lokalnej strategii przeciwdziałania narkomanii. Podręcznik dla samorządów” wydanego przez Fundację Praesterno oraz „Lokalne strategie rozwiązywania problemu narkomanii” wydanego przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej. Jest również współautorem programu szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia lokalnych strategii przeciwdziałania uzależnieniom, wypracowanego na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach projektu „Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd”. Swoje zainteresowania zawodowe kieruje przede wszystkim na profilaktykę opartą na podstawach naukowych oraz na rozwijanie współpracy międzysektorowej w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

.

Magdalena Rowicka

dr Magdalena Rowicka, psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie; autor publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu uzależnień (od substancji i od zachowania). Kierownik projektów naukowych z zakresu uzależnień (od substancji i behawioralnych) i studiów podyplomowych z terapii uzależnień przeznaczonych dla specjalistów z Ukrainy (projekt finansowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Autor, współautor i realizator programów szkoleniowych i profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych (w tym, współfinansowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ośrodek Rozwoju Edukacji).

.

Janusz Sierosławski

Socjolog, pracownik Zakładu Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Prezes Zarządu Pracowni Badań i Inicjatyw Społecznych. Od przeszło 35 lat zajmuje się badaniami problemów związanych z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi. Autor polskich badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD). Przedstawiciel (Permanent Correspondent) Polski w Grupie Pompidou (Rada Europy) oraz w Grupie Ekspertów do Spraw Nadużywania Alkoholu i Innych Substancji Partnerstwa Wymiaru Północnego w Zakresie Zdrowia Publicznego (Expert Group on Alcohol and Substance Abuse of Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-Being), ekspert Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (National Focal Point for European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction). Autor 130 recenzowanych publikacji naukowych – polskich i o zasięgu międzynarodowym. Ponadto jest autorem wielu publikacji w czasopismach specjalistycznych adresowanych do profesjonalistów w zakresie problemu uzależnień.

.

.

Zadanie publiczne było współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Przeprowadzenie konferencji on-line było możliwe dzięki finansowaniu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19
Skip to content