Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uzyskanie rekomendacji ze strony jednostki samorządu terytorialnego – chodziło o to, żeby decydenci gminni (wojewódzcy) wiedzieli, kto na terenie ich gminy (województwa) jest przygotowany do opracowywania lokalnych programów przeciwdziałania narkomanii.

Wzór rekomendacji do pobrania: formularz PDF (do wydruku i wypełnienia ręcznie) lub formularz RTF (do edycji np. w MS Word lub LibreOffice).

Podpisany skan rekomendacji prosimy odesłać pod adres gppn@pozytywnaprofilaktyka.org

Osoby, które się zgłoszą, zostaną e-mailowo poinformowane o zakwalifikowaniu do programu i o szczegółach uczestnictwa.

O przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń poprzez formularz rekrutacyjny oraz przesłana e-mailem na powyższy adres rekomendacja reprezentanta jednostki samorządu terytorialnego.

Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego prosimy o zapoznanie się i pobranie Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Przeciw Uzależnieniom – Skuteczny Samorząd. 2020” oraz Zasad przetwarzania danych osobowych.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Skip to content