Tematyka szkolenia

Szkolenie stacjonarne

Przeciwdziałanie narkomanii – obowiązujące regulacje prawne

 1. Podstawowe pojęcia związane z prawnymi regulacjami dotyczącymi narkotyków i narkomanii w ustawodawstwie polskim na tle tendencji światowych i europejskich
 2. Podstawowe regulacje ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz w ustawie o zdrowiu publicznym oraz w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020
 4. Zasady powierzania realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi

Profilaktyka narkomanii

 1. Wprowadzenie do modułu szkolenia dotyczącego profilaktyki i profilaktyki opartej na dowodach naukowych
 2. Znaczenie badań epidemiologicznych i język profilaktyki
 3. Międzynarodowe Standardy Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych (UNODC)
 4. Wprowadzenie do profilaktyki w rodzinie, szkole i miejscu pracy
 5. Wprowadzenie do profilaktyki nastawionej na zmiany w środowisku, poprzez media i w społeczności lokalnej
 6. Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków (EDPQS)
 7. Rzecznictwo na rzecz profilaktyki opartej na dowodach naukowych. Podsumowanie modułu szkoleniowego dotyczącego profilaktyki.

Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych

 1. Psychologiczne formy pomocy
 2. Struktura systemu leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych
 3. Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
 4. Społeczna reintegracja osób uzależnionych od narkotyków

Strategie – wojewódzkie i gminne programy przeciwdziałania narkomanii

 1. Tworzenie lokalnych programów przy użyciu metody planowania zorientowanej na cele. Wprowadzenie
 2. Tworzenie lokalnych programów przy użyciu metody planowania zorientowanej na cele cd. Monitoring
 3. Tworzenie lokalnych programów przy użyciu metody planowania zorientowanej na cele cd. Analiza SWOT
 4. Tworzenie lokalnych programów przy użyciu metody planowania zorientowanej na cele cd. Analiza danych z lokalnego poziomu
 5. Tworzenie lokalnych programów przy użyciu metody planowania zorientowanej na cele cd. Warsztat „Budowa drzewa problemów”
 6. Tworzenie lokalnych programów przy użyciu metody planowania zorientowanej na cele cd. Warsztat „Budowa drzewa celów i analiza strategiczna”
 7. Tworzenie lokalnych programów przy użyciu metody planowania zorientowanej na cele cd. Budowa matrycy logicznej
 8. Organizacja lokalnego monitoringu
 9. Wstęp do ewaluacji lokalnej strategii
 10. Budżet i harmonogram programu
 11. Przygotowanie konkursów na realizację działań programu

Opracowanie projektu lokalnego programu przeciwdziałania narkomanii przez absolwentów szkolenia

Po zakończeniu szkolenia absolwenci opracują projekty bądź wybrane elementy lokalnych programów przeciwdziałania narkomanii przygotowane dla gmin (województw), z których pochodzą, a opracowane według kryteriów przedstawionych w trakcie szkolenia.

Jeśli z danej gminy udział w szkoleniu będzie brała więcej niż jedna osoba (do trzech osób), będziemy oczekiwać na jeden projekt opracowany przez te osoby zespołowo.

Projekty zostaną przesłane do organizatorów i ocenione przez ekspertów. Pozytywna ocena będzie stanowiła podstawę wystawienia i przekazania każdemu autorowi projektu certyfikatu ukończenia programu szkoleniowego Przeciwdziałanie uzależnieniom – skuteczny samorząd.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Skip to content