Autorzy programu

Krzysztof Krajewski

 • Przeciwdziałanie narkomanii – obowiązujące regulacje prawne

Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Piotr Sędek

 • Epidemiologia, wzory używania
 • Profilaktyka
  • Czynniki chroniące / czynniki ryzyka;
  • Profilaktyka w rodzinie, szkole, pracy;
  • Profilaktyka środowiskowa, w mediach i lokalna;
  • Standardy międzynarodowe (UNODC) i europejskie (EDPQS) w profilaktyce;
  • Profilaktyka oparta na dowodach naukowych;
  • Monitorowanie i ewaluacja

Robert Rejniak

 • Struktura systemu leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych

Jacek Charmast

 • Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych
 • Społeczna reintegracja osób uzależnionych od narkotyków

Jacek Gąsiorowski

 • Leczenie farmakologiczne

Tomasz Kowalewicz

 • Psychologiczne metody pomocy

Sławomir Pietrzak, Marta Struzik

 • Metodologia konstruowania gminnych i wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii
  • Metoda matrycy logicznej;
  • Harmonogram programu;
  • Budżet programu;
  • Monitorowanie problemu narkomanii na poziomie lokalnym;
  • Ewaluacja Programów Przeciwdziałania Narkomanii;
  • Analiza przykładowej strategii

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Skip to content