Przeciw Uzależnieniom – Skuteczny Samorząd. 2020

Cel projektu

Celem projektu było podniesienie kompetencji osób tworzących lokalne (gminne lub wojewódzkie) strategie rozwiązywania problemów uzależnień poprzez przeprowadzenie dla tych osób programu szkoleniowego. Program szkoleniowy obejmował 24 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych. Program uwzględniał również elementy Europejskiego Programu Kształcenia Specjalistów ds. Profilaktyki, przeznaczonego dla specjalistów, decydentów i liderów środowisk opiniotwórczych. Każda grupa szkoleniowa była prowadzona przez dwuosobowy zespół certyfikowanych trenerów programu.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami programu szkoleniowego Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd były osoby uczestniczące bądź przygotowujące się do uczestnictwa w tworzeniu lokalnych (gminnych lub wojewódzkich) strategii rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

W projekcie uczestniczyli zarówno pracownicy instytucji samorządowych, jak i inne osoby rekomendowane przez jednostkę samorządu terytorialnego (przykładowo: radni, członkowie komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, przedstawiciele organizacji pozarządowych).

Szczegółowe warunki uczestnictwa w szkoleniu.

Miejsce i terminy przeprowadzenia szkoleń.

W 2020 r. zrealizowaliśmy program w piętnastoosobowych grupach, które spotkały się w przestrzeni wirtualnej (on-line), w następujących terminach:

  1. Grupa A: 24.08 – 06.09.2020
  2. Grupa B: 24.08 – 06.09.2020
  3. Grupa E: 02.09 – 16.09.2020
  4. Grupa F: 21.09 – 04.10.2020
  5. Grupa C: 21.09 – 04.10.2020

Informacje o projekcie

Dostęp do kursu

Kurs online jest dostępny pod adresem:

www.skutecznysamorzad.org.pl

Zadanie publiczne było realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Adaptacja szkolenia do wersji e-learning była finansowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19
Skip to content